ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคหลอดเลือดหัวใจ ชุดที่ ๕ จำนวน ๓ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคหลอดเลือดหัวใจ ชุดที่ ๕ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Atorvastatin calcium 40 mg tablet

Dobutamine HCl 12.5 mg/mL injection, 20 mL

Rosuvastatin 10 mg tablet

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๐๓,๙๙๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 

    เป็นเงิน ๓๔,๓๕๖,๖๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Atorvastatin calcium 40 mg tablet

Tab

๑,๐๕๐,๐๐๐

๒๕.๐๐

๒๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐

Dobutamine HCl 12.5 mg/mL injection, 20 mL

Vial

๗,๕๐๐

๒๑๔.๐๐

๑,๖๐๕,๐๐๐.๐๐

Rosuvastatin 10 mg tablet

Tab

๓๗๘,๐๐๐

๑๗.๒๐

๖,๕๐๑,๖๐๐.๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเรื่องกำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

    ๔.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเรื่องกำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเรื่องกำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๔๖๕๗๗/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๖ กันยายน เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคหลอดเลือดหัวใจ ชุดที่ ๕ จำนวน ๓ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ได้แก่

๑.

นางปิยะรัตน์

โกมลศาสตร์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการ

 

๒.

นายยิ่งศักดิ์

สันธนาคร

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

 

๓.

นางสาวมนชยา

ศิริอังคาวุธ

เภสัชกรชำนาญการ                      

                  กรรมการ

               

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

02 ตุลาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด