ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหาร ชุดที่ ๒ จำนวน ๗ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหาร ชุดที่ ๒ จำนวน ๗ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Alginic acid 200 mg + Al(OH)3 30 mg + MgCO3 40 mg chewable tablet

Diosmine 450 mg + Hesperidin 50 mg tablet

Itopride HCl 50 mg tablet

Omeprazole 40 mg for injection

Pancreatin 150 mg capsule

Sennosides 7.5 mg tablet

Sucralfate 1 gm tablet

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๒๔๖,๐๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันสี่สิบบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

    เป็นเงิน ๑๓,๒๕๐,๙๓๘.๐๐ บาท (สิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Alginic acid 200 mg + Al(OH)3  30 mg +MgCO3 40 mg chewable tablet

๘๔

Tab

๗๐๐

๘๙๘.๘๐

 

๖๒๙,๑๖๐.๐๐

Diosmine 450 mg + Hesperidin 50 mg tablet

๒๕๐

Tab

๙๐๐

๖๔๒.๐๐

๕๗๗,๘๐๐.๐๐

Itopride HCl 50 mg tablet

๖๐

Tab

๑,๖๐๐

๗๖๙.๓๓

๑,๒๓๐,๙๒๘.๐๐

Omeprazole 40 mg for injection

Vial

๑๓๐,๐๐๐

๖๒.๐๖

 

๘,๐๖๗,๘๐๐.๐๐

Pancreatin 150 mg capsule

๑๐๐

Cap

๑,๐๐๐

๑,๕๒๔.๗๕

๑,๕๒๔,๗๕๐.๐๐

Sennosides 7.5 mg tablet

๒๐๐

Tab

๖,๕๐๐

๘๙.๐๐

๕๗๘,๕๐๐.๐๐

Sucralfate 1 gm tablet

๑๐๐

Tab

๑,๕๐๐

๔๒๘.๐๐

๖๔๒,๐๐๐.๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๕๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเรื่องกำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๔) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

    ๔.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๕๗๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเรื่องกำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๔) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๕๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ และบันทึกแก้ไขสัญญา เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเรื่องกำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๔) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

    ๔.๔ รายการที่ ๔ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเรื่องกำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๔) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

    ๔.๕ รายการที่ ๕ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๕๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ และบันทึกแก้ไขสัญญา เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเรื่องกำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๔) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

    ๔.๖ รายการที่ ๖ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๕๗๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเรื่องกำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๔) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

    ๔.๗ รายการที่ ๗ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเรื่องกำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๔) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๔๔๕๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหาร ชุดที่ ๒ จำนวน ๗ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ได้แก่

          ๑. นายเกริก          สุวรรณกาฬ       นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ

          ๒. นางสาวส่องหล้า  จิตแสง            นายแพทย์ชำนาญการ                            กรรมการ

          ๓. นางอภิญญา       รุจิรกฤตย์          เภสัชกรปฏิบัติการ                                        กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

02 ตุลาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด