ประกาศเผยแพร๋แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินหายใจ ชุดที่ 1 จำนวน 7 รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินหายใจ ชุดที่ ๑ จำนวน ๗ รายการ

        ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

______________________

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

                  จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินหายใจ ชุดที่ ๑ จำนวน ๗ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                                         ประกาศ ณ วันที่…๑ ตุลาคม…พ.ศ. ๒๕๖๑

                                                                  ( นายชุติเดช  ตาบ-องครักษ์ )

                                                         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                                     ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

01 ตุลาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด