ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจ และทรวงอก ประเภทลิ้นหัวใจเทียม จำนวน ๔ รายการ

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจ
และทรวงอก ประเภทลิ้นหัวใจเทียม จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
 


                    ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ประเภทลิ้นหัวใจเทียม จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น
                             ๑. ขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบ Physio จำนวน ๒๐ ชุดๆละ 17,600 บาท ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา
ต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๒,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                              ๒. ลิ้นหัวใจเทียมชนิดใบคู่ทำจาก Pyrolytic Catbon จำนวน ๘๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอ
ราคา ได้แก่ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๔๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                              ๓. ลิ้นหัวใจเทียมแบบใบคู่ชนิดทำจาก Titanium จำนวน ๘๐ ชิ้นๆ ละ ๒๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
จำนวน ๒,๓๒๐,๐๐๐ จำนวน ๘๐ ชิ้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อี-ไซเมด จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๒๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 


  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
 
 
 

(นายชุติเดช ตาบ-องครักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 

สำเนาถูกต้อง
 
วิไล บัวงาม
(นางสาว วิไล บัวงาม)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

24 กันยายน 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด