ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ ยี่ห้อ PHILIPS เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๐๘-๑๑๐๑๐๐๑๖๒๕๕๘ ID๖๕๐๔๕ ติดตั้ง ณ วิสัญญี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ ยี่ห้อ PHILIPS
เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๐๘-๑๑๐๑๐๐๑๖๒๕๕๘ ID๖๕๐๔๕ ติดตั้ง ณ วิสัญญี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------


               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ ยี่ห้อ PHILIPS เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๐๘-๑๑๐๑๐๐๑๖๒๕๕๘ ID๖๕๐๔๕ ติดตั้ง ณ วิสัญญี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น
               จ้างเหมาซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ ยี่ห้อ PHILIPS เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๐๘-๑๑๐๑๐๐๑๖๒๕๕๘ ID๖๕๐๔๕ ติดตั้ง ณ วิสัญญี จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อิโนเวชั่นส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                  ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

                                        
                                                                 (นายชุติเดช ตาบ-องครักษ์)
                                                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
                                               ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

                     สำเนาถูกต้อง
 
                 ณัฐชานันท์ สมบูรณ์
          (นางสาว ณัฐชานันท์ สมบูรณ์)
                   เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

25 กันยายน 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด