ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Amlodipine 10 mg tablet จำนวน ๑ รายการ เลขที่ N๖/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

    เรื่อง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Amlodipine 10 mg tablet

            จำนวน ๑ รายการ เลขที่ N๖/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

---------------------------------------------------------------------------

                       ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Amlodipine 10 mg tablet จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ดังนี้

 

 

ที่

 

 

รายการยา

 

 

ขนาดบรรจุ

 

 

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม

    

   รวมเป็นเงิน

      (บาท)

1

Amlodipine 10 mg tablet

๑,๐๐๐

Tab.

๒,๐๐0

๘๐๐.๐๐

๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐

             

                                                   ประกาศ ณ วันที่…๒๕ กันยายน...พ.ศ. ๒๕๖๑

                                                                  ( นายชุติเดช  ตาบ-องครักษ์ )

                                                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                                   ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

25 กันยายน 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด