ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ประเภทสายลวดนำสำหรับสายสวนหลอดเลือด จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๒)

                                                                                                          ( สำเนา )
                                                                                          ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
                                        เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

                                                       ประเภทสายลวดนำสำหรับสายสวนหลอดเลือด จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๒) 
                                                                          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                                                     --------------------------------------------------------------------
                    ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ประเภทสายลวดนำสำหรับสายสวนหลอดเลือด จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น
                   ๑. สายลวดนําสําหรับสายสวนหลอดเลือดที่มีความลื่นมากเป็นพิเศษ จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                         ๒. ลวดนําสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจส่วนปลาย (PTCA Guide wire) จำนวน ๖๐๐ ชิ้น 
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                         ๓. ท่อนํ้าสายสวนเข้าหลอดเลือดสําหรับการฉีดสี Introducer จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                         ๔. สายสวนสําหรับฉีดสารทึบแสงรังสีเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic Catheter) จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา
ต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 

                                                                                                    (นายชุติเดช ตาบ-องครักษ์)
                                                                                          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
                                                                                      ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 

                        สำเนาถูกต้อง
 
                พัชรี แสงชาติ
             (นาง พัชรี แสงชาติ)
       เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

05 กันยายน 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด