ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Cilostazol 100 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๑ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Cilostazol 100 mg tablet

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 

    เป็นเงิน ๑,๓๓๐,๕๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ที่

รายการเวชภัณฑ์ (ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Cilostazol 100 mg tablet

Tab.

   ๖๓,๐๐๐

 

   ๒๑.๑๒

 

๑,๓๓๐,๕๖๐.๐๐

             

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

             เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๓๙๙๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ Cilostazol 100 mg tablet สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่

๑.

นายยิ่งศักดิ์

สันธนาคร

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

 

๒.

นายวรวุฒิ

ศิวประภากร

นายแพทย์ชำนาญการ

               กรรมการ

 

๓.

นางสาวมนชยา

ศิริอังคาวุธ

เภสัชกรชำนาญการ                      

                 กรรมการ

               

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

22 สิงหาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด