ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๔ จำนวน ๖ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๔ จำนวน ๖ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Doxorubicin hydrochloride 50 mg Injection

Erlotinib 150 mg Tablet

Everolimus 10 mg Tablet

Pemetrexed 100 mg Injection

Pemetrexed 500 mg Injection

Tegafur 100 mg + Uracil 224 mg Capsule

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๑๖๗,๖๒๐.๙๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบ

บาทเก้าสิบสตางค์)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

    เป็นเงิน ๘,๓๑๘,๕๘๒.๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Doxorubicin hydrochloride 50 mg Injection

Vial

๒,๘๐๐

๓๒๑.๐๐

๘๙๘,๘๐๐.๐๐

Erlotinib 150 mg Tablet

Tablet

๑,๕๐๐

๑,๗๘๓.๓๒

๒,๖๗๔,๙๘๐.๐๐

Everolimus 10 mg Tablet

Tablet

๒๐๐

๔,๗๔๓.๕๐

๙๔๘,๗๐๐.๐๐

Pemetrexed 100 mg Injection

Vial

๖๐

๘,๓๐๓.๒๐

๔๙๘,๑๙๒.๐๐

Pemetrexed 500 mg Injection

Vial

๗๐

๓๑,๙๙๓.๐๐

๒,๒๓๙,๕๑๐.๐๐

Tegafur 100 mg + Uracil 224 mg Capsule

Capsule

๑๘,๙๐๐

๕๖.๐๐

๑,๐๕๘,๔๐๐.๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑  รายการที่ ๑ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

    ๔.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

    ๔.๔ รายการที่ ๔ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

    ๔.๕ รายการที่ ๕ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

    ๔.๖ รายการที่ ๖ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๓๔๙๘๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๔ จำนวน ๖ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ได้แก่

๑.

นายศรัณย์

กิจศรัณย์

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

 

๒.

นางสาววันวิสา

ทองรอง

เภสัชกรชำนาญการ

               กรรมการ

 

๓.

นางสาวภารดี

ชานุบาล

เภสัชกรปฏิบัติการ                      

                 กรรมการ

               

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

07 สิงหาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด