ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๔ จำนวน ๑ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๔ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Meropenem 1 gm for injection

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๗๕๒,๓๒๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

    เป็นเงิน ๕,๗๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Meropenem 1 gm for injection

Vial

๖,๐๐๐

๙๖๓.๐๐

๕,๗๗๘,๐๐๐.๐๐

             

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑  รายการที่ ๑ กำหนดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑   

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๓๙๗๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๔ จำนวน ๑ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ได้แก่

๑.

นายจำลอง

กิตติวรเวช

หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม

ประธานคณะกรรมการ

 

๒.

นางสาวชารียา

ธานี

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

               กรรมการ

 

๓.

นางสาวชลันธร

ไชยศิลา

เภสัชกรชำนาญการ                      

                 กรรมการ

               

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

06 สิงหาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด