ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๓ รายการ เลขที่ B๐๖/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง

ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๓ รายการ เลขที่ B๐๖/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

            ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๓ รายการ เลขที่ B๐๖/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Abiraterone acetate 250 mg Tablet   

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๒,๑๙๕,๙๙๓.๑๐

Anastrozole 1 mg Tablet

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๕๔๙,๙๘๐.๐๐

Bevacizumab 100 mg/4 ml injection

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๓,๖๓๘,๐๐๐.๐๐

Bicalutamide 50 mg Tablet

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๓๗๗,๔๙๖.๐๐

Fluorouracil 50 mg/ml, 20 ml Injection

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ภิญโญฟาร์มาซี

๘๖๔,๐๐๐.๐๐

Flutamide 250 mg Tablet

บริษัท เอฟ.ซี.พี จำกัด

๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐

Idarubicin HCl 10 mg for Injection

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๑,๒๐๙,๙๕๖.๐๐

Ifosfamide 1 g for Injection

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๒,๐๕๔,๔๐๐.๐๐

Imatinib 400 mg Tablet

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๑๕,๖๔๓,๙๓๕.๐๐

๑๐

Lenalidomide 25 mg Capsule

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด

๒,๘๘๑,๗๗๗.๕๖

๑๑

Paclitaxel 300 mg Injection

บริษัท เมดิก้าแคร์ จำกัด

๑,๔๙๘,๐๐๐.๐๐

๑๒

Rituximab 500 mg/50 ml Injection

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๔,๓๕๒,๗๖๐.๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

๑๓

Tranexamic acid 50 mg/ml, 5 ml injection

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์

เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด

๑,๒๘๔,๐๐๐.๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ประกาศ ณ วันที่…๒๖ มิถุนายน..พ.ศ. ๒๕๖๑

                                                      นายสฤษดิ์  วิฑูรย์

                                               ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

             

26 มิถุนายน 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด