ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Entacapone 200 mg tablet

 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๗๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

    เป็นเงิน ๙,๗๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Entacapone 200 mg tablet

๑๐๐

Tab.

๒๖๐,๐๐๐

๓,๗๔๕.๐๐

๙,๗๓๗,๐๐๐.๐๐

             

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑  รายการที่ ๑  กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๔๐๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๑๖๓๙๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ได้แก่

๑.

นายอาคม

อารยาวิชานนท์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางสาวกานต์สินี

ศรีแสง

เภสัชกรชำนาญการ

  กรรมการ

๓.

นางสาวอรนภา

ธิปัตดี

เภสัชกรปฏิบัติการ

กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

02 เมษายน 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด