ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปลอดเชื้อ HEPA Filter ชนิด positive pressure ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปลอดเชื้อ HEPA Filter ชนิด positive pressure ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปลอดเชื้อ HEPA Filter ชนิด positive pressure ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น
จ้างปรับปรุงห้องปลอดเชื้อ HEPA Filter ชนิด positive pressure จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซีซีพี ออล คูลเลอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

(นายชุติเดช ตาบ-องครักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 

 

 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ธนภัทร วาฤทธิ์  
(นาย ธนภัทร วาฤทธิ์)  
เจ้าพนักงานพัสดุ  
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

16 มีนาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด