ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้และลิฟต์โดยสาร จำนวน ๗ รายการ ๑๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้และลิฟต์โดยสาร จำนวน ๗ รายการ ๑๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


--------------------------------------------------------------------


               ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างบำรุงรักษาลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้และลิฟต์โดยสาร จำนวน ๗ รายการ ๑๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้อาคารพระปทุมสุริยวงศ์ (อาคาร๗) ยี่ห้อ OTIS จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ลิฟต์โดยสารอาคารวิชิต ยี่ห้อ VERTICAL จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ลิฟต์อาคารผู้ป่วยใน ๗ ชั้น พร้อมชั้นจอดรถใต้ดิน (อาคารอายุรกรรม) ยี่ห้อ PIONEER จำนวน ๔ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. ลิฟต์โดยสารอาคารผู้ป่วยนอกเก่า เครื่องที่ ๑ ลิฟต์โดยสาร น้ำหนักบรรทุก ๗๕๐ กิโลกรัม ยี่ห้อ MTSUBISHILSHANGHAI จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีจิตเจริญ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. ลิฟต์อาคาร ๒ ลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ น้ำหนักบรรทุก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ยี่ห้อ MTSUBISHILSHANGHAI จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีจิตเจริญ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๖. ลิฟต์อาคาร ๓ ลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ น้ำหนักบรรทุก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ยี่ห้อ MTSUBISHILSHANGHAI จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีจิตเจริญ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒/๗.ลิฟต์...


 
 
-๒-
               ๗. ลิฟต์อาคาร ๔ ลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ น้ำหนักบรรทุก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ยี่ห้อ MTSUBISHILSHANGHAI จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีจิตเจริญ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                                                            ประกาศ ณ  วันที่           ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
                                                        

                                                                                             (นายชุติเดช ตาบ-องครักษ์)

                                                                                    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                                                              ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 

                           สำเนาถูกต้อง
 
                       ณัฐชานันท์ สมบูรณ์
                 (นางสาวณัฐชานันท์ สมบูรณ์)
                         เจ้าหน้าที่พัสดุ
             ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

06 มีนาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด