ประกาศร่างขอบเขตของงาน ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๓ รายการ เลขที่ B ๐๖/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๓ รายการ

ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี

……………………………………………………………………

  1. ความเป็นมา

เนื่องด้วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)    

กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้สำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วย

2.วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วย และมีเวชภัณฑ์ (ยา) ใช้ตลอดทั้งปี ไม่ขาดแคลนยา

3.คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1   มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3   ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4   ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5   ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6   มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7   เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.10   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.12   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.13   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

4. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑  เวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๓ รายการ ดังนี้

ที่

รายการเวชภัณฑ์ (ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

Abiraterone acetate 250 mg Tablet   

Tab

3,600

Anastrozole 1 mg Tablet

Tab

14,000

3

Bevacizumab 100 mg/4 ml injection

Vial

400

4

Bicalutamide 50 mg Tablet

Tab

5,040

Fluorouracil 50 mg/ml, 20 ml Injection

Vial

8,000

Flutamide 250 mg Tablet

Tab

40,000

Idarubicin HCl 10 mg for Injection

Vial

220

Ifosfamide 1 g for Injection

Vial

2,000

Imatinib 400 mg Tablet

Tab

4,500

๑๐

Lenalidomide 25 mg Capsule

Cap

252

๑๑

Paclitaxel 300 mg Injection

Vial

1,400

๑๒

Rituximab 500 mg/50 ml Injection

Vial

180

๑๓

Tranexamic acid 50 mg/ml, 5 ml injection

Amp

50,000

          ๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ (ยา) แต่ละรายการ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายนี้

5.ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา ๑ ปี หลังลงนามสัญญาฯ

6.ระยะเวลาส่งมอบของ

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันออกใบสั่งซื้อตามจำนวนในใบสั่งซื้อแต่ละครั้ง

7. วงเงินในการจัดหา

7.1  วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อในรายการเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๓ รายการ ดังนี้

ที่

รายการเวชภัณฑ์ (ยา)

วงเงิน (บาท)

Abiraterone acetate 250 mg Tablet   

2,311,200.00

Anastrozole 1 mg Tablet

2,086,500.00

3

Bevacizumab 100 mg/4 ml injection

7,275,572.00

4

Bicalutamide 50 mg Tablet

1,152,903.60

Fluorouracil 50 mg/ml, 20 ml Injection

924,480.00

Flutamide 250 mg Tablet

1,284,000.00

Idarubicin HCl 10 mg for Injection

1,451,947.20

Ifosfamide 1 g for Injection

2,054,400.00

Imatinib 400 mg Tablet

16,467,300.00

๑๐

Lenalidomide 25 mg Capsule

3,033,450.00

๑๑

Paclitaxel 300 mg Injection

1,707,720.00

๑๒

Rituximab 500 mg/50 ml Injection

10,881,900.00

๑๓

Tranexamic acid 50 mg/ml, 5 ml injection

1,284,000.00

          รวมเงินงบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้ ๕๑,๙๑๕,๓๗๒.๘๐ บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)

8.หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิค โดยจังหวัดอุบลราชธานี จะพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และผ่านตามเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกคุณภาพของเวชภัณฑ์(ยา) (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

9.รายละเอียดอื่นๆ

ผู้เสนอแนะ  วิจารณ์  หรือมีความเห็น  ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS)  

มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย ตาม

รายละเอียดดังนี้

๙.๑  โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๕๒๔-๔๙๗๓-๘๔ ต่อ ๑๓๖๘  โทรสารหมายเลข  ๐-๔๕๒๕-๔๙๐๖

    ๙.๒  ที่อยู่ :  กลุ่มงานเภสัชกรรม ตึกผู้ป่วยนอก (เดิม) ชั้น ๕  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

                         เลขที่ ๑๒๒ ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

 

                  (ลงชื่อ)........................................................ประธานคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

                               ( นายสุรศักดิ์  สวัสดิ์นะที )

                       ตำแหน่ง   นายแพทย์ชำนาญการ

       (ลงชื่อ)........................................................กรรมการ                

                                 ( นางสาวภารดี  ชานุบาล)

                    ตำแหน่ง    เภสัชกรปฏิบัติการ

        (ลงชื่อ)........................................................กรรมการ               

                                    ( นางสาววรัญญา  จวนสาง )

                    ตำแหน่ง    เภสัชกรปฏิบัติการ

 

วันที่ประกาศร่าง  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

13 กุมภาพันธ์ 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด