ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบต่อมไร้ท่อ ชุดที่ 1 จำนวน 7 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบต่อมไร้ท่อ ชุดที่ 1 จำนวน 7 รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Dexamethasone sodium phosphate injection 5 mg/mL, 1 mL

Empagliflozin 10 mg tablet

3

Glimepiride 4 mg tablet

4

Insulin aspart 100 IU/ml, 3ml injection for Penfill

5

Insulin aspart 30 IU/mL + Insulin aspart with protamine 70 IU/mL, 3mL injection for penfill

70% Isophane Insulin Human + 30% Regular Insulin Human 100 IU/mL in 3 mL injection for Penfill

Metformin HCl 850 mg tablet

 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๑๒๕,๕๗๗.๐๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

    เป็นเงิน ๑๐,๓๐๑,๕๓๒.๐๐ บาท (สิบล้านสามแสนหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Dexamethasone sodium phosphate injection 5 mg/mL, 1 mL

Amp

125,000

5.671

๗๐๘,๘๗๕.๐๐

Empagliflozin 10 mg tablet

Tab

25,500

44.94

 

๑,๑๔๕,๙๗๐.๐๐

3

Glimepiride 4 mg tablet

Tab

153,000

7.062

 

๑,๐๘๐,๔๘๖.๐๐

4

Insulin aspart 100 IU/ml, 3ml injection for Penfill

Cartridge

4,500

181.686

 

๘๑๗,๕๘๗.๐๐

5

Insulin aspart 30 IU/mL + Insulin aspart with protamine 70 IU/mL, 3mL injection for penfill

Cartridge

9,000

181.686

 

๑,๖๓๕,๑๗๔.๐๐

70% Isophane Insulin Human + 30% Regular Insulin Human 100 IU/mL in 3 mL injection for Penfill

Cartridge

40,000

78.11

 

๓,๑๒๔,๔๐๐.๐๐

Metformin HCl 850 mg tablet

Tab

3,800,000

๐.๔๗๐๘

๑,๗๘๙,๐๔๐.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑  รายการที่ ๑  กำหนดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.๒  รายการที่ ๒  กำหนดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.๓  รายการที่ ๓  กำหนดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.๔  รายการที่ ๔  กำหนดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.๕  รายการที่ ๕  กำหนดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.๖  รายการที่ ๖  กำหนดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.๗  รายการที่ ๗  กำหนดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๙๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคระบบต่อมไร้ท่อ ชุดที่ 1 จำนวน 7 รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ได้แก่

๑.

นางสาวภาณินี

รัตนาภิชาติ

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางสาวพัชรี

กาญจนวัฒน์

เภสัชกรชำนาญการ

  กรรมการ

๓.

นางสาวรัตนาภรณ์

แสนสุด

เภสัชกรปฏิบัติการ

กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

08 กุมภาพันธ์ 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด