ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจชนิด ๒ ระนาบ ยี่ห้อ PHILIPS เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๘-๐๐๐๙/๐๐๐๑/๒๕๕๘ ID๖๕๐๔๐ ติดตั้ง ณ ห้องตรวจสวนหัวใจ

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจชนิด ๒ ระนาบ ยี่ห้อ PHILIPS เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๘-๐๐๐๙/๐๐๐๑/๒๕๕๘ ID๖๕๐๔๐ ติดตั้ง ณ ห้องตรวจสวนหัวใจ
--------------------------------------------------------------------


                 ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจชนิด ๒ ระนาบ ยี่ห้อ PHILIPS เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๘-๐๐๐๙/๐๐๐๑/๒๕๕๘ ID๖๕๐๔๐ ติดตั้ง ณ ห้องตรวจสวนหัวใจ และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
               จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจชนิด ๒ ระนาบ ยี่ห้อ PHILIPS เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๘- ๐๐๐๙/ ๐๐๐๑/๒๕๕๘ ID๖๕๐๔๐ ติดตั้ง  ณ  ห้องตรวจสวนหัวใจ จำนวน  ๑  เครื่อง   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคาต่ำสุด   เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑


                                                                (นายชุติเดช ตาบ-องครักษ์)
                                                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
                                                ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี                                                    

                   สำเนาถูกต้อง
 
                 ณัฐชานันท์ สมบูรณ์
           (นางสาว ณัฐชานันท์ สมบูรณ์)
                      เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 
 
 

07 กุมภาพันธ์ 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด