ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๑ จำนวน ๕ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๑ จำนวน ๕ รายการ

                    ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Desferrioxamine 500 mg Injection

Gefitinib 250 mg Tablet

3

Human Plasma Protein Factor VIII Inhibitor 500 IU Injection

4

Rituximab 100 mg Injection

5

Temozolomide 100 mg Capsule

 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  8,137,585.40 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบห้า

    บาทสี่สิบสตางค์)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

    เป็นเงิน  8,137,585.40 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์)

 

          ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Desferrioxamine 500 mg Injection

10

Vial

340

1,819.00

     618,460.00

Gefitinib 250 mg Tablet

30

Tablet

10

58,315.00

     583,150.00

3

Human Plasma Protein Factor VIII Inhibitor 500 IU Injection

1

Vial

300

13,375.00

  4,012,500.00

4

Rituximab 100 mg Injection

2

Vial

60

31,262.19

  1,875,731.40

5

Temozolomide 100 mg Capsule

5

Capsule

32

32,742.00

  1,047,744.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ 1 กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    4.๒  รายการที่ ๒  กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 004/2560  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 396/2560  ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.๔ รายการที่ ๔ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 411/2560  ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.5 รายการที่ 5 กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่   11867/๒๕60 ลงวันที่  14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน,รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" ,กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๑ จำนวน ๕ รายการ  สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

 

๑.

นายสุรศักดิ์

สวัสดิ์นะที

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

 

๒.

นางสาววันวิสา

ทองรอง

เภสัชกรชำนาญการ                      

               กรรมการ

 

๓.

นายภาณุมาศ

เยาวศรี

เภสัชกรปฏิบัติการ                      

                 กรรมการ

 

 

 

 

 

               

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

04 ธันวาคม 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด