ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) เวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินปัสสาวะและฮอร์โมน ชุดที่ 1 จำนวน 5 รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินปัสสาวะและฮอร์โมน ชุดที่ 1

        จำนวน 5 รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

______________________

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

                   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินปัสสาวะและฮอร์โมน ชุดที่ 1 จำนวน 5 รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

           

                                              ประกาศ ณ วันที่……๖ ธันวาคม…พ.ศ. ๒๕๖๐

 

                                                         ( นายชุติเดช  ตาบ-องครักษ์ )

                                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                             ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

06 ธันวาคม 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด