ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาและอุปกรณ์สำหรับตรวจ Blood gas

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาและอุปกรณ์สำหรับตรวจ Blood gas ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
 

              ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาและอุปกรณ์สำหรับตรวจ Blood gas ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น
               น้ำยาและอุปกรณ์สำหรับตรวจ Blood gas จำนวน ๔๐,๐๐๐ ครั้ง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
   
   
 

(นายชุติเดช ตาบ-องครักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 

สำเนาถูกต้อง
 
พัชรี แสงชาติ
(นาง พัชรี แสงชาติ)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

17 พฤศจิกายน 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด