สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมกระดูก ในรายการกาบเฝือกสังเคราะห์ จำนวน ๔ รายการ

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมกระดูก ในรายการกาบเฝือกสังเคราะห์ จำนวน ๔ รายการ


             จังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกาบเฝือกสังเคราะห์ จำนวน ๔ รายการเพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี   ดังรายการต่อไปนี้
                       ๑.  กาบเฝือกสังเคราะห์ ขนาด ๓x๑๒”(บรรจุ ๑๕ ม้วน/กล่อง)     จำนวน ๒๔ กล่องๆละ ๓,๒๑๐  บาท เป็นเงิน ๗๗,๐๔๐  บาท  (เจ็ดหมื่นสี่สิบบาทถ้วน)
                       ๒.  กาบเฝือกสังเคราะห์ ขนาด ๔x๑๕”(บรรจุ ๑๕ ม้วน/กล่อง)     จำนวน ๒๔ กล่องๆละ ๔,๙๗๕ บาท เป็นเงิน ๑๑๙,๔๐๐  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
                       ๓. กาบเฝือกสังเคราะห์ ขนาด ๕x๓๐”(บรรจุ ๑๐ ม้วน/กล่อง)     จำนวน ๒๔ กล่องๆละ ๖,๙๕๕ บาท เป็นเงิน ๑๖๖,๙๒๐  บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
                       ๔. กาบเฝือกสังเคราะห์ ขนาด ๕x๔๕” (บรรจุ ๑๐ ม้วน/กล่อง)     จำนวน  ๖ กล่องๆละ  ๖๐,๙๙๐  บาท (หกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
                         รวม  ๔  รายการ  เป็นเงิน จำนวน ๔๒๔,๓๕๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

                       

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ชั้น ๕ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ชั้น ๕ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sanpasit.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๒๔๔๙๗๓ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 

(นายชลิต ทองประยูร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 138/2557

 

01 สิงหาคม 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด