ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคทางเดินอาหารและโรคตับ ชุดที่ ๑ จำนวน ๗ รายการ

           ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

  เรื่อง การประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยาโรคทางเดินอาหารและโรคตับ ชุดที่ ๑ จำนวน ๗ รายการ

                             ----------------------------------------------

                    ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคทางเดินอาหารและโรคตับ ชุดที่ ๑ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ซึ่งแต่ละรายการแยกเป็นอิสระต่อกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่

 

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

 

หน่วยนับ

จำนวน

Alginic acid 200 mg + Al(OH)3 30 mg + MgCO3 40 mg Chewable Tablet

Tab.

๗๕,๖๐๐

Entecavir 0.5 mg Tablet

Tab.

๑๒,๐๐๐

Esomeprazole magnesium 20 mg Tablet

Tab.

๑๑๙,๐๐๐

Itopride HCl 50 mg Tablet

Tab.

๖๐,๐๐๐

Pancreatin 150 mg Capsule

Cap.

๕๐,๐๐๐

Peginterferon alfa 2a 180 mcg/0.5 ml Prefilled Syringe Injection

Syringe

๑,๒๐๐

Rebamipide 100 mg Tablet

Tab.

๑๐๐,๐๐๐

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้.-

                   ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

                   ๒.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้ง

                           เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น  เป็นผู้ทิ้งงานตาม

                           ระเบียบของทางราชการ

                   ๓.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ

                       ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                   ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

                       เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

       ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 

                             หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

                          กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                    ๗.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญากับจังหวัดต้องรับและ

                          จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท

                          คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

   - กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ …๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗.. ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมวิชาการเภสัชกรรม ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วยนอก (เดิม)  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

    -  กำหนดยื่นใบเสนอราคาและเอกสารประกวดราคา ในวันที่ ........๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗……

ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

               -  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประกวดราคา  ได้ที่ งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  ตึกผู้ป่วยนอก(เดิม) ชั้น ๕  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่……๔ สิงหาคม ๒๕๕๗….ถึงวันที่…๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗….ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์    www.sunpasit.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  ๐-๔๕๒๔-๔๙๗๓, ๐-๔๕๒๔-๔๙๗๓ ต่อ ๑๓๖๘  ในวันและเวลาราชการ

 

                                                ประกาศ ณ วันที่…๒๓ กรกฎาคม..พ.ศ. ๒๕๕๗

23 กรกฎาคม 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด