ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) L - Asparaginase 10,000 KU for injection

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) L - Asparaginase 10,000 KU for injection

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

    เป็นเงิน ๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)          

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

L - Asparaginase 10,000 KU for injection

1 Vial

๘๐๐

๑,๖๗๕.๐๐

๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์(ยา) L - Asparaginase 10,000 KU for injection  กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ.๐๐๓๒.๑๒๓/๖๗๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดจากราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดที่ราคา ๑,๖๗๕.๐๐ บาท/Vial

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์(ยา) L - Asparaginase 10,000 KU for injection  ตามคำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่  ๒๒๑/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๔ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   ได้แก่

๑.

นายสุรศักดิ์

สวัสดิ์นะที

  นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางสาววันวิสา

ทองรอง

   เภสัชกรชำนาญการ

               กรรมการ

๓.

นางสาวภารดี

ชานุบาล

   เภสัชกรปฏิบัติการ                      

               กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

09 สิงหาคม 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด