ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๔ จำนวน ๘ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๔ จำนวน ๘ รายการ

           ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Citicoline 100 mg/mL Solution, 30 mL

Donepezil HCl 10 mg oral dispersible tablet 

Galantamine HBr 8 mg prolonged-release capsule

Levodopa 100 mg + Benserazide 25 mg dispersible  tablet

Memantine HCl 5 mg/0.5 mL oral solution

Nicergoline 30 mg tablet

Sodium valproate 400 mg for injection

Sodium valproate oral solution 200 mg/mL, 60 mL

 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๓๐,๓๐๓,๘๗๘.๐๐ บาท (สามสิบล้านสามแสนสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

    เป็นเงิน   ๓๐,๓๐๓,๘๗๘.๐๐ บาท (สามสิบล้านสามแสนสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)

 

          ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Citicoline 100 mg/mL Solution, 30 mL

1

Bott

8,400

642.00

5,392,800.00

Donepezil HCl 10 mg oral dispersible tablet 

28

Tab

1,500

3,279.55

4,919,325.00

Galantamine HBr 8 mg prolonged-release capsule

28

Cap

1,800

2,373.26

4,271,868.00

Levodopa 100 mg + Benserazide 25 mg dispersible  tablet

100

Tab

1,100

802.50

882,750.00

Memantine HCl 5 mg/0.5 mL oral solution

1

Bott

700

3,942.95

2,760,065.00

Nicergoline 30 mg tablet

30

Tab

6,000

693.36

4,160,160.00

Sodium valproate 400 mg for injection

1

Vial

12,000

523.05

6,276,600.00

Sodium valproate oral solution 200 mg/mL, 60 mL

1

Bott

7,000

234.33

1,640,310.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/2804 ลงวันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดย

    ๔.๑ รายการที่ 1 กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 505/2559  ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

   4.2  รายการที่ 2 กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 180/2560  ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

   4.3  รายการที่ 3  กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 180/2560  ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

   4.๔  รายการที่ ๔ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

   4.๕  รายการที่ ๕ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 182/2560  ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

   4.๖  รายการที่ ๖ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 181/2560  ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

   4.๗  รายการที่ ๗ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 180/2560  ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

   4.๘  รายการที่ ๘ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 180/2560  ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี  3764 / ๒๕๖๐   ลงวันที่  ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐    เรื่อง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๔ จำนวน ๘ รายการ    สำหรับการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

          ๑. นายประวัติวงศ์      วงศ์ศรีแก้ว         นายแพทย์ชำนาญการ         ประธานกรรมการ

                   ๒. นางสาวกานต์สินี    ศรีแสง              เภสัชกรชำนาญการ                             กรรมการ

                    ๓. นางสาวอรนภา        ธิปัตดี             เภสัชกรปฏิบัติการ                       กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

04 สิงหาคม 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด