ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะและวัคซีน ชุดที่ ๖ จำนวน ๔ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะและวัคซีน ชุดที่ ๖ จำนวน ๔ รายการ

                    ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Amoxicillin 2 g and Clavulanic acid 200 mg for injection

Cefoperazone 1 g + Sulbactam 500 mg for injection

Human rabies antiserum 300 IU/2mL injection

Liposomal Amphotericin B 50 mg for Injection

 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๒๘,๖๓๖,๔๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหกแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    เป็นเงิน  ๒๘,๖๓๖,๔๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหกแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 

          ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Amoxicillin 2 g and Clavulanic acid 200 mg for injection

1

Vial

34,000

117.70

4,001,800.00

Cefoperazone 1 g + Sulbactam 500 mg for injection

1

Vial

39,000

556.40

21,699,600.00

Human rabies antiserum 300 IU/2mL injection

1

Vial

1,000

1,605.00

1,605,000.00

Liposomal Amphotericin B 50 mg for Injection

1

Vial

200

6,650.00

1,330,000.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/๒๘๒๔ ลงวันที่  ๓๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดย

    ๔.๑ รายการที่ 1 กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 275/2560  ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.๒  รายการที่ ๒  กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 275/2560  ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เนื่องจากราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ราคาสูงกว่า ๓๖%

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.๔ รายการที่ ๔ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 261/2559  ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่   ๓๗๖๖ / ๒๕๖๐   ลงวันที่  ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กลุ่มยาปฏิชีวนะและวัคซีน ชุดที่ ๖ จำนวน ๔ รายการ  สำหรับการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

 

  1. นายจำลอง            กิตติวรเวช             นายแพทย์ชำนาญการ          ประธานคณะกรรมการ
  2. นางรัชนี               บุตรราช                เภสัชกรชำนาญการ                          กรรมการ
  3. นางสาวไพลิน         อินทรีย์                 เภสัชกรปฏิบัติการ                            กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

02 สิงหาคม 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด