ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ และยาดมสลบ ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๑ รายการ เลขที่ B๒๔/๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคกระดูก 

         และข้อและยาดมสลบ ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๑ รายการ เลขที่ B๒๔/๒๕๖๐ โดยวิธี

         ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

      ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ และยาดมสลบ ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๑ รายการ เลขที่ B๒๔/๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Alendronate sodium 70 mg + Colecalciferol 5,600 IU tablet

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๙๖๗,๗๐๘.๐๐

Alfacalcidol 0.25 mcg capsule

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๑,๗๕๘,๙๐๐.๐๐

Eperisone 50 mg tablet

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๘๕๐,๐๐๘.๐๐

Gabapentin 400 mg capsule

บริษัท เมดไลน์ จำกัด

๒,๒๔๐,๗๐๐.๐๐

Glucosamine sulfate 500 mg capsule

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๑,๐๙๕,๔๑๒.๕๐

Ibandronic acid 150 mg tablet

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๘๔๔,๐๑๖.๐๐

Infliximab 100 mg for injection

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๑,๐๔๙,๔๑๓.๒๐

Pregabalin 75 mg capsule

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๑,๔๙๒,๘๖๔.๐๐

Sevoflurane solution for inhalation 250 mL

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๕,๐๗๗,๑๕๐.๐๐

        

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

๑๐

Strontium ranelate 2 gm granules

ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองประกวดราคายา

-

๑๑

Teriparatide 250 mcg/mL injection

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๖,๖๒๐,๖๒๕.๐๐

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ประกาศ ณ วันที่…๒ สิงหาคม...พ.ศ. ๒๕๖๐

 

                                                                             (นายชลิต  ทองประยูร)

                                                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                                              ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

02 สิงหาคม 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด