ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Piribedil 50 mg sustained release tablet

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Piribedil 50 mg sustained release tablet

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๔๘,๓๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

    เป็นเงิน ๑,๗๔๘,๓๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)          

 

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Piribedil 50 mg sustained release tablet

30 Tab

๓,๘๐๐

460.10

๑,๗๔๘,๓๘๐.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์(ยา) Piribedil 50 mg sustained release tablet กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ.๐๐๓๒.๑๒๓/2806 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดจากราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๕๐๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา  พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยกำหนดที่ราคา 460.10 บาท/30 Tab

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์(ยา) Piribedil 50 mg sustained release tablet ตามคำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่  ๒๐๓/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   ได้แก่

  1. นางสาวทัดดาว        วิโรจน์อุไรเรือง       นายแพทย์ชำนาญการ            ประธานคณะกรรมการ
  2. นางสาวกานต์สินี       ศรีแสง               เภสัชกรชำนาญการ                             กรรมการ
  3. นางสาวอรนภา         ธิปัตดี               เภสัชกรปฏิบัติการ                              กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

02 สิงหาคม 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด