ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๓ จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๓ จำนวน ๒ รายการ

                    ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Cyclosporin A microemulsion 25 mg capsule

Erythropoietin alpha 5,000 IU injection or for injection

 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓,๒๑๖,๐๖๔.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกสิบสี่บาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  27 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

    เป็นเงิน   ๒๓,๒๑๖,๐๖๔.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกสิบสี่บาทถ้วน)

          ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Cyclosporin A microemulsion 25 mg capsule

๕๐

Cap.

2,800

๑,๖๙๔.๘๘

4,745,664.00

Erythropoietin alpha 5,000 IU injection or for injection

Syringe

13,000

๑,๔๒๐.๘๐

18,470,400.00

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/2782 ลงวันที่  27 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดย

    ๔.๑ รายการที่ 1 กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 107/2560 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

   4.2  รายการที่ 2 กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 108/2560 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่   3686/2560   ลงวันที่  24 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๓ จำนวน ๒ รายการ  สำหรับการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

  1. นางสาวผาณิต        สุขโท                     นายแพทย์ชำนาญการ             ประธานคณะกรรมการ
  2. นางสาวพัชรี          กาญจนวัฒน์            เภสัชกรชำนาญการ                                         กรรมการ
  3. นางวรรณพร          วัฒนะวงษ์               เภสัชกรชำนาญการ                                         กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

31 กรกฎาคม 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด