ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อและยาดมสลบ ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๑ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อและยาดมสลบ ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๑ รายการ  

           ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Alendronate sodium 70 mg + Colecalciferol 5,600 IU tablet

Alfacalcidol 0.25 mcg capsule

Eperisone 50 mg tablet

Gabapentin 400 mg capsule

Glucosamine sulfate 500 mg capsule

Ibandronic acid 150 mg tablet

Infliximab 100 mg for injection

Pregabalin 75 mg capsule

Sevoflurane solution for inhalation 250 mL

๑๐

Strontium ranelate 2 gm granules

๑๑

Teriparatide 250 mcg/mL injection

 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๒๓,๐๙๑,๓๙๐.๖๒ บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสองสตางค์)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑๖ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

    เป็นเงิน   ๒๓,๐๙๑,๓๙๐.๖๒ บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสองสตางค์)

          ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Alendronate sodium 70 mg + Colecalciferol 5,600 IU tablet

1

Tab

2,800

86.6272

970,224.64

Alfacalcidol 0.25 mcg capsule

100

Cap

14,300

123.00

1,758,900.00

Eperisone 50 mg tablet

300

Tab

400

2,125.02

850,008.00

Gabapentin 400 mg capsule

100

Cap

9,700

244.00

2,366,800.00

Glucosamine sulfate 500 mg capsule

500

Cap

195

5,617.50

1,095,412.50

Ibandronic acid 150 mg tablet

1

Tab

850

993.4415

844,425.28

Infliximab 100 mg for injection

1

Vial

40

26,235.33

1,049,413.20

Pregabalin 75 mg capsule

56

Cap

2,180

770.40

1,679,472.00

Sevoflurane solution for inhalation 250 mL

1

Bott

1,000

5,077.15

5,077,150.00

๑๐

Strontium ranelate 2 gm granules

1

ซอง

500

55.64

778,960.00

๑๑

Teriparatide 250 mcg/mL injection

1

Syringe

450

14,712.50

6,620,625.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/2161 ลงวันที่  16 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดย

    ๔.๑ รายการที่ 1 กำหนดตามราคากลาง ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.2  รายการที่ 2 กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 018/2560  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เนื่องจากราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ราคาสูงกว่าราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด ๑๒๐%

   4.3  รายการที่ 3  กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 01๙/2560  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.๔  รายการที่ ๔ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 016/2560  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.๕  รายการที่ ๕ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 01๙/2560  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.๖  รายการที่ ๖ กำหนดตามราคากลาง ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.๗  รายการที่ ๗ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 01๙/2560  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.๘  รายการที่ ๘ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 0๒๑/2560  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.๙ รายการที่ ๙ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 018/2560  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.๑๐  รายการที่ ๑๐ กำหนดตามราคากลาง ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.๑๑  รายการที่ ๑๑ กำหนดตามราคากลาง ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่   ๒๕๓๕ / ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม   ๒๕๖๐  เรื่อง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อและยาดมสลบ ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๑ รายการ    สำหรับการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

          ๑. นางกัสมา          นิยมพานิชพัฒนา  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ

                      ๒. นายถนอมชัย      โคตรรวงษา        นายแพทย์ชำนาญการ                                  กรรมการ

                      ๓. นางอภิญญา                 รุจิรกฤตย์          เภสัชกรปฏิบัติการ                             กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

19 มิถุนายน 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด