ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมด้วยความดันพร้อมระบบสั่นอากาศ ยี่ห้อ Draeger รุ่น Babylog VN๕๐๐ จำนวน ๗ เครื่อง ติดตั้ง ณ หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด NICU ๑ และ NICU

( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมด้วยความดันพร้อมระบบ สั่นอากาศ ยี่ห้อ Draeger รุ่น Babylog VN๕๐๐ จำนวน ๗ เครื่อง ติดตั้ง ณ หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด NICU ๑ และ NICU๒ ครั้งที่ ๒
 
                 จังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมด้วยความดันพร้อมระบบ สั่นอากาศ ยี่ห้อ Draeger รุ่น Babylog VN๕๐๐ จำนวน ๗ เครื่อง ติดตั้ง ณ หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด NICU ๑ และ NICU๒ ครั้งที่ ๒
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                       กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ชั้น ๕ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

                       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ชั้น ๕ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sunpasit.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๒๔๔๙๗๓ ต่อ๑๑๗๖,๐๔๕๒๔๔ ในวันและเวลาราชการ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 
(นายชลิต ทองประยูร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
                                   สำเนาถูกต้อง  
 
                         (นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์)  
                          นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
         ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เอกสารสอบราคา เลขที่ 122/2560

16 มิถุนายน 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด