ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๐ รายการ เลขที่ B๑๔/๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ

         ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๐ รายการ เลขที่ B๑๔/๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

         (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

            ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๐ รายการ เลขที่ B๑๔/๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Amoxicillin 400 mg+Clavulanic acid 57 mg powder for oral suspension, 70 mL

บริษัท กู๊ด เฮลธ์

ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

๘๓๐,๓๒๐.๐๐

Azithromycin 200 mg/5 mL powder for oral suspension

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๑,๒๓๙,๐๖๐.๐๐

Cefditoren Pivoxil 100 mg Tablet

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๑,๖๐๕,๐๐๐.๐๐

Clindamycin phosphate 300 mg Injection

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลจำกัด

๒,๘๖๗,๖๐๐.๐๐

Cycloserine 250 mg capsule

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๙๔๑,๖๐๐.๐๐

Fosfomycin sodium 2 gm for injection

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๒,๑๑๘,๖๐๐.๐๐

Linezolid 600 mg Tablet

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๙๖๒,๑๙๗.๕๐

Metronidazole 500 mg Injection

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ภิญโญฟาร์มาซี

๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐

Raltegravir 400 mg Tablet

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๑,๐๓๕,๗๖๐.๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

๑๐

Tigecycline 50 mg for injection

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๑๗,๘๒๖,๒๐๐.๐๐

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

  ประกาศ ณ วันที่……๑๖ มิถุนายน...พ.ศ. ๒๕๖๐

 

                                                                   (นายชลิต  ทองประยูร)

                                                          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                                     ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

16 มิถุนายน 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด