ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Trastuzumab 440 mg Injection

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  จัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Trastuzumab 440 mg Injection        

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 449,999.20 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  6 มิถุนายน  พ.ศ. 2560

    เป็นเงิน 449,999.20 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)  

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Trastuzumab 440 mg Injection        

1 Vial

10

44,999.92

449,999.20

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

        ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคาที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ยาและกำหนดราคากลาง กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ 3 จำนวน 12 รายการ รายงานไว้ตามบันทึกข้อความที่ อบ 0032.123/1815 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560  ซึ่งถูกกว่าราคาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ. 2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ราคากลาง กำหนดที่ราคา 45,000.9151 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และไม่แพงกว่าราคาในท้องตลาด (จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข,, http://dmsic.moph.go.th) โดยกำหนดที่ราคา 44,999.92 บาท / 1  Vial

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง 

1. นางรพีภรณ์ เจียรกูล  เภสัชกรชำนาญการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
  2. ราคาอ้างอิงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, http://dmsic.moph.go.th
  3. บันทึกข้อความที่ อบ 0032.123/1815 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

 

06 มิถุนายน 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด