ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในห้องไตเทียม จำนวน ๒ รายการ

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

                      ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในห้องไตเทียม จำนวน ๒ รายการ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๔ ราย  นั้น
                        ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                                            /  เป็นราคาที่รวม VAT                    เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

 

รายการที่พิจารณา

 ผู้เสนอราคาดีที่สุด

 ราคาที่เสนอ

ตัวกรองเลือด Low flux 

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

๑,๘๕๔,๐๐๐.๐๐


ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 

(นายชลิต ทองประยูร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง
(นาง พัชรี แสงชาติ)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

14 มิถุนายน 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด