ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในรายการขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบ Composite

( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                       ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในหน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ประเภท สายลวดนำสำหรับสายสวนหลอดเลือด และลิ้นหัวใจเทียม ในรายการขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบ Composite ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๑ รายนั้น
                         คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย ดังนี้


                           บริษัท ฟาโวริกา จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐


 

(นายชลิต ทองประยูร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

สำเนาถูกต้อง
(นาง พัชรี แสงชาติ)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

07 มิถุนายน 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด