ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Salmeterol xinafoate 25 mcg+Fluticasone propionate 250 mcg Evohaler, 120 dose

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  จัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Salmeterol xinafoate 25 mcg+Fluticasone propionate 250 mcg Evohaler, 120 dose   

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 359,520.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  5 เมษายน  พ.ศ. 2560

    เป็นเงิน 359,520.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)   

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Salmeterol xinafoate 25 mcg +Fluticasone propionate 250 mcg Evohaler, 120 dose   

1 Bott

600

599.20

359,520.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

        ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดตามรายงานการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ยา และกำหนดราคากลาง ตามบันทึกข้อความที่ อบ 0032.123/647 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และราคาไม่แพงกว่าราคาในท้องตลาด (จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, http://dmsic.moph.go.th)  โดยกำหนดที่ราคา 599.20 บาท / Bott  

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง 

1. นางรพีภรณ์ เจียรกูล  เภสัชกรชำนาญการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  1. รายงานการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ยา และกำหนดราคากลาง ตามบันทึกข้อความที่ อบ 0032.123/647 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
  2. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕9 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9 
  3. ราคาอ้างอิงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, http://dmsic.moph.go.th
  4. ใบเสนอราคาจากบริษัท

 

05 เมษายน 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด