ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยารวมเขตของเขตสุขภาพที่ ๑๐ เลขที่ ข.๐๓/๒๕๕๙ กลุ่มยาชุดที่ ๓ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง  การประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยารวมเขต เลขที่ ข.๐๓/๒๕๕๙ กลุ่มยาชุดที่ ๓ จำนวน ๑๔ รายการ  

        เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                            ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยารวมเขต เลขที่ ข.๐๓/๒๕๕๙ กลุ่มยาชุดที่ ๓ จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ซึ่งแต่ละรายการแยกเป็นอิสระต่อกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่

 

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

 

หน่วยนับ

จำนวน

Adenosine 6 mg/2 mL injection

Vial

๕,๘๖๒

Antazoline HCl + Tetrahydrozoline HCl eye drop, 10 mL

Bott.

๒๔๙,๙๓๐

Clozapine 100 mg Tablet

Tab.

๖๑๖,๐๐๐

Streptokinase 1.5 mU powder for injection

Vial

๗๕๔

Equine rabies immunoglobulin 200 IU/mL, 5 mL Injection

Vial

๒๓,๐๗๐

Fluphenazine decanoate 25 mg/mL injection

Amp.

๖๔,๑๕๐

Human rabies antiserum 300 IU/2mL Injection

Vial

๔,๕๗๐

Lorazepam 1 mg Tablet

Tab.

๔,๗๙๖,๐๐๐

Perphenazine 8 mg Tablet

Tab.

๒,๓๒๒,๐๐๐

๑๐

Phenytoin sodium 100 mg Extended release capsule

Cap.

๒,๗๘๓,๐๐๐

๑๑

Rabies vaccine (PCEC) 2.5 IU/1 mL injection

Vial

๔๒,๑๕๐

๑๒

Rabies vaccine (Vero cell) 2.5 IU/0.5 mL injection

Vial

๘๑,๘๑๐

๑๓

Sodium valproate 200 mg sustained release Tablet

Tab.

๓๒๙,๗๐๐

๑๔

Sodium valproate 500 mg sustained release Tablet

Tab.

๑,๓๒๐,๕๗๐

 

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

               ๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

               ๒.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียน

                     ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น  เป็นผู้ทิ้งงานตาม ระเบียบ

                     ของทางราชการ

               ๓.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา

                     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

               ๔.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่

                      รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

               ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ

                      แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

               ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

                    ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบ

                     อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

               ๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม

                    หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                           -  กำหนดส่งตัวอย่างเวชภัณฑ์ "ยา" ที่เสนอ และรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ส่วนราชการกำหนด (เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดตามรายละเอียดในคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" ที่จัดซื้อ) ภายในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์............๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐........... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วยนอก (เดิม) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

                        - กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.....๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐……ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                          ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่……๑๘ เมษายน ๒๕๖๐…….ถึงวันที่…๒๕ เมษายน ๒๕๖๐…….โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                           ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sunpasit.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๕๒๕-๔๙๐๖, ๐-๔๕๒๔-๐๐๗๔-๘๗ ต่อ ๑๓๖๘ ในวันและเวลาราชการ

             

                              ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

(นางวารุณี  จินารัตน์)

                            ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

                                       ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

18 เมษายน 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด