ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Rotigotine 4 mg/24 hr transdermal patch

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Rotigotine 4 mg/24 hr transdermal patch

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๘๖,๔๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  11 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

    เป็นเงิน ๑,๙๘๖,๔๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)          

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Rotigotine 4 mg/24 hr transdermal patch

28 Patch

๔๗๐

4,226.50

๑,๙๘๖,๔๕๕.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์(ยา) Rotigotine 4 mg/24 hr transdermal patch  กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ.๐๐๓๒.๑๒๓/293 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดจากราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา  พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดที่ราคา 4,226.50 บาท/28 Patch

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์(ยา) Rotigotine 4 mg/24 hr transdermal patch  ตามคำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่  ๗๘/๒๕๖๐  ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   ได้แก่

๑.

นางสาวพรรณปพร

โคนพันธ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางรัชนี

บุตรราช

เภสัชกรชำนาญการ

กรรมการ

๓.

นางสาวพัชรี

กาญจนวัฒน์

เภสัชกรชำนาญการ         

กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

18 เมษายน 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด