ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Human Plasma Protein Factor VIII Inhibitor 500 IU Injection

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Human Plasma Protein Factor VIII Inhibitor 500 IU Injection

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๗ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

    เป็นเงิน ๑,๘๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)          

 

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Human Plasma Protein Factor VIII Inhibitor 500 IU Injection

1 Vial

๑๔๐

๑๓,๓๗๕.๐๐

๑,๘๗๒,๕๐๐.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์(ยา) Human Plasma Protein Factor VIII Inhibitor 500 IU Injection  กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ.๐๐๓๒.๑๒๓/285 ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดจากราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 305/2559 ลงวันที่ ๗ เมษายน 2559  เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา  พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดที่ราคา ๑๓,๓๗๕.๐๐ บาท/1 Vial

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์(ยา) Human Plasma Protein Factor VIII Inhibitor 500 IU Injection  ตามคำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่  ๗๗/๒๕๖๐  ลงวันที่ 1๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   ได้แก่

๑.

 นางสาวขวัญนุช

ศรีกาลา

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางสาววันวิสา

ทองรอง

เภสัชกรชำนาญการ

กรรมการ

๓.

นางสาวภารดี

ชานุบาล

เภสัชกรปฎิบัติการ         

กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

07 เมษายน 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด