ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Iopromide Sterile Solution 370 mg/mL as Iodine Injection, 100 mL

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Iopromide Sterile Solution 370 mg/mL as Iodine Injection, 100 mL

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๗๔,๖๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๕ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

    เป็นเงิน ๑,๘๗๔,๖๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)          

  

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Iopromide Sterile Solution 370 mg/mL as Iodine Injection, 100 mL

1 Vial

๒,๔๐๐

๗๘๑.๑๐

๑,๘๗๔,๖๔๐.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์(ยา) Iopromide Sterile Solution 370 mg/mL as Iodine Injection, 100 mL กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ.๐๐๓๒.๑๒๓/265 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดจากราคากลาง ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์(ยา) Iopromide Sterile Solution 370 mg/mL as Iodine Injection, 100 mL ตามคำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่  ๘๕/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   ได้แก่

๑.

 นายสิทธิพร

ศศิวรรณพงศ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางรัชนี

บุตรราช

เภสัชกรชำนาญการ

กรรมการ

๓.

นางสาวพัชรี

กาญจนวัฒน์

เภสัชกรชำนาญการ         

กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

07 เมษายน 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด