ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Recombinant Coagulation Factor VIIA 1 mg Injection

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  จัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Recombinant Coagulation Factor VIIA 1 mg Injection  

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 466,520.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  8 มีนาคม  พ.ศ. 2560

    เป็นเงิน 466,520.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Recombinant Coagulation Factor VIIA 1 mg Injection  

1 Vial

20  

23,326.00

466,520.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

        ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคาที่บริษัทเสนอ  เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  และเป็นยาที่มีผู้จำหน่ายรายเดียว จากการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมนูสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ http://wwwapp1.fda.moph.go.th/consumer/conframe.asp โดยกำหนดที่ราคา 23,326.00 บาท / Vial

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง 

1. นางรพีภรณ์ เจียรกูล  เภสัชกรชำนาญการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  2. เอกสารประกอบข้อมูลยาที่มีผู้จำหน่ายรายเดียว จากการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมนูสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ http://wwwapp1.fda.moph.go.th/consumer/conframe.asp
  3. ใบเสนอราคาของบริษัท

 

 

08 มีนาคม 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด