ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหารและสารอาหารทางหลอดเลือด ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหารและสารอาหารทางหลอดเลือด

                    ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๒ รายการ  ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

40% W/V Glucose, 10% Amino acid and 20% W/V Lipid emulsion for intravenous infusion 1,800 kcal

Adefovir dipivoxil 10 mg tablet

Amino acid 10% solution for Infusion, 100 mL

Amino acid 10% solution for Infusion, 500 mL

Amino acid, Glucose with Electrolytes and Vitamin B1 Injection, 1000 ml   

Entecavir 0.5 mg tablet

Essential trace elements solution Injection, 10 mL

Octreotide 0.1 mg/mL Injection

Pantoprazole sodium 40 mg sterile powder for injection

๑๐

Peginterferon alfa 2b 100 mcg sterile powder for injection

๑๑

Rabeprazole sodium 20 mg Tablet

๑๒

Sodium bicarbonate Injection 7.5% w/v, 50 mL

 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๒๗,๓๙๒,๐๖๘.๒๕ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันหกสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑๔ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

    เป็นเงิน   ๒๗,๓๙๒,๐๖๘.๒๕ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันหกสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์)

          ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

40% W/V Glucose, 10% Amino acid and 20% W/V Lipid emulsion for intravenous infusion 1,800 kcal

1

Bag

    700

1,712.00

1,198,400.00

Adefovir dipivoxil 10 mg tablet

30

Tab

    180

5,749.11

1,034,839.80

Amino acid 10% solution for Infusion, 100 mL

1

Bott

  3,000

245.03

735,090.00

Amino acid 10% solution for Infusion, 500 mL

1

Bott

  4,000

214.00

856,000.00

Amino acid, Glucose with Electrolytes and Vitamin B1 Injection, 1000 ml   

1

Bag

  4,500

533.00

2,398,500.00

Entecavir 0.5 mg tablet

30

Tab

    800

6,687.50

5,350,000.00

Essential trace elements solution Injection, 10 mL

20

Amp

    132

5,435.60

717,499.20

Octreotide 0.1 mg/mL Injection

5

Amp

  3,500

2,371.12

8,298,920.00

Pantoprazole sodium 40 mg sterile powder for injection

1

Vial

20,000

63.13

1,262,600.00

๑๐

Peginterferon alfa 2b 100 mcg sterile powder for injection

1

Vial

    300

3,149.01

944,703.00

๑๑

Rabeprazole sodium 20 mg Tablet

280

Tab

    340

10,593.00

3,601,620.00

๑๒

Sodium bicarbonate Injection 7.5% w/v, 50 mL

1

Amp

37,500

26.5039

993,896.25

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/875 ลงวันที่  13 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โดย

    ๔.๑ รายการที่ 1 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 319/2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559

   4.2  รายการที่ 2 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 401/2559  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559

   4.3  รายการที่ 3 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 2๗๕/2559 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559

   4.๔  รายการที่ ๔ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 2๗๕/2559 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559

   4.๕  รายการที่ ๕ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 401/2559  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559

   4.๖  รายการที่ ๖ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 403/2559  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559

   4.๗  รายการที่ ๗ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 2๗๕/2559 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559

  4.๘  รายการที่ ๘ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 401/2559  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559

   4.๙  รายการที่ ๙ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 403/2559  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เนื่องจากราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ราคาสูงกว่า ๕๐๐%

   4.๑๐  รายการที่ ๑๐ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ เนื่องจากถูกกว่าราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด

   4.๑๑  รายการที่ ๑๑ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 403/2559  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559

   4.12  รายการที่ 12 กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่   ๕๐๙ / ๒๕๖๐   ลงวันที่  ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหารและสารอาหารทางหลอดเลือด ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๒ รายการ     สำหรับการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

 

  1. นายเกริก                สุวรรณกาฬ       นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ           ประธานคณะกรรมการ
  2. นางรัชนี                  บุตรราช         เภสัชกรชำนาญการ                                  กรรมการ
  3. นางสาวพัชรี             กาญจนวัฒน์     เภสัชกรชำนาญการ                                  กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

 

15 มีนาคม 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด