ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารวมเขต เลขที่ ข.๐๑/๒๕๕๙ กลุ่มยาชุดที่ ๑ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๑๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

             เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

              --------------------------------------------------------------------------------------------------

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารวมเขต

เลขที่ ข.๐๑/๒๕๕๙ กลุ่มยาชุดที่ ๑ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการยาที่พิจารณามี ๘ รายการ ดังนี้

 

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

บริษัทผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ  (บาท)

Alteplase 50 mg powder for injection

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๗,๔๖๙,๖๗๐.๐๐

Glycerin 10% injection, 500 mL

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

๒,๒๕๓,๔๒๐.๐๐

Beraprost sodium 20 mcg tablet

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๑,๒๘๖,๑๔๖.๔๒

Leflunomide 20 mg tablet

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

๔,๓๗๘,๐๑๒.๐๐

Moxifloxacin 0.5%opthalmic solution eye drop

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

๑,๒๑๓,๓๘๐.๐๐

Mycophenolate Mofetil 250 mg Capsule

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตรี้ จำกัด

๑๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐

Risedronate sodium 35 mg tablet

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

๒,๐๔๙,๒๖๔.๐๐

Erythropoietin beta 5,000 IU Injection Pre-filled syringe

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

๓๙,๕๘๐,๔๕๕.๖๐

 

                                  ประกาศ ณ วันที่....๑๐ มีนาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๐

 

                                                         (นางวารุณี  จินารัตน์)

                                                      ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฎิบัติราชการแทน

                                                                 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 มีนาคม 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด