ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital และวัดค่าความอิ่มตัวของเม็ดเลือดแดง จำนวน ๑๐ เครื่อง เพื่อใช้ในกลุ่มการพยาบาล (ครั้งที่ ๒) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital และวัดค่าความอิ่มตัวของเม็ดเลือดแดง จำนวน ๑๐ เครื่อง เพื่อใช้ในกลุ่มการพยาบาล (ครั้งที่ ๒) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital และวัดค่าความอิ่มตัวของเม็ดเลือดแดง จำนวน ๑๐ เครื่อง เพื่อใช้ในกลุ่มการพยาบาล (ครั้งที่ ๒) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๕๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital และวัดค่าความอิ่มตัวของเม็ดเลือดแดง จำนวน ๑๐ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชลิต ทองประยูร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง
นิตยา สิงห์ษา
(นางสาว นิตยา สิงห์ษา)
เจ้าพนักงานพัสดุ(พนักงานราชการ)
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

07 มีนาคม 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด