ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบต่อมไร้ท่อ ชุดที่ ๑ จำนวน ๙ รายการ เลขที่ B๐๕ / ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบ

       ต่อมไร้ท่อ ชุดที่ ๑ จำนวน ๙ รายการ  เลขที่ B๐๕ / ๒๕๖๐  โดยวิธีประกวดราคา   

       อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

                         ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบต่อมไร้ท่อ ชุดที่ ๑ จำนวน ๙ รายการ เลขที่ B๐๕/๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Desmopressin acetate 0.1 mg/mL nasal spray solution, 2.5 mL

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๖๓๔,๒๙๖.๐๐

Dexamethasone sodium phosphate injection 5 mg/mL, 1 mL

ยกเลิก เนื่องจากไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

-

Empagliflozin 10 mg tablet

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๑,๐๔๘,๖๐๐.๐๐

Glimepiride 4 mg tablet

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๓,๒๓๔,๓๙๖.๐๐

Insulin aspart 100 IU/ml, 3ml injection for Penfill

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๑,๑๘๒,๓๕๐.๐๐

Insulin aspart 30 IU/mL + Insulin aspart with protamine 70 IU/mL, 3mL injection for penfill

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๒,๐๐๐,๙๐๐.๐๐

Insulin glargine 100 IU/ml, 3ml penfill injection

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๔,๑๘๙,๐๕๐.๐๐

70% Isophane Insulin Human + 30% Regular Insulin Human 100 IU/mL in 3 mL injection for Penfill

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๒,๔๔๗,๗๓๒.๐๐

            

 

 

 

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Metformin HCl 850 mg tablet

บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด

๑,๐๙๑,๔๐๐.๐๐

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ประกาศ ณ วันที่…๓ มีนาคม .พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                     (นายชลิต  ทองประยูร)

                                           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                      ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

03 มีนาคม 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด