ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๒ จำนวน ๗ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๒ จำนวน ๗ รายการ

           ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Entacapone 200 mg tablet

Levodopa 200 mg + Benseraside (HCl) 50 mg tablet

Phenytoin sodium 100 mg extended release capsule

Phenytoin 50 mg chewable tablet

Phenytoin sodium 50 mg/mL, 5 mL injection

Piracetam 400 mg capsule

Rivastigmine 4.6 mg/24 hr transdermal patches

 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๓๘,๔๘๖,๐๙๐.๐๐ บาท (สามสิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันเก้าสิบบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๒ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

    เป็นเงิน   ๓๘,๔๘๖,๐๙๐.๐๐ บาท (สามสิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันเก้าสิบบาทถ้วน)

          ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Entacapone 200 mg tablet

100

Tab

2,600

3,745.00

9,737,000.00

Levodopa 200 mg + Benseraside (HCl) 50 mg tablet

100

Tab

4,500

1,172.72

5,277,240.00

Phenytoin sodium 100 mg extended release capsule

100

Cap

17,000

347.75

5,911,750.00

Phenytoin 50 mg chewable tablet

250

Tab

1,200

727.60

873,120.00

Phenytoin sodium 50 mg/mL, 5 mL injection

1

Vial

32,000

317.79

10,169,280.00

Piracetam 400 mg capsule

500

Cap

3,000

350.00

1,050,000.00

Rivastigmine 4.6 mg/24 hr transdermal patches

30

Patch

1,400

3,905.50

5,467,700.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/๖๔๑ ลงวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดย

    ๔.๑ รายการที่ 1 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 341/2559 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

   4.2  รายการที่ 2 กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.3  รายการที่ 3 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 280/2559 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559

   4.๔  รายการที่ ๔ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 280/2559 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559

   4.๕  รายการที่ ๕ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.๖  รายการที่ ๖ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 282/2559 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559

   4.๗  รายการที่ ๗ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 280/2559 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่   ๕๖๐๕ / ๒๕๕๙   ลงวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๒ จำนวน ๗ รายการ   สำหรับการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

 

  1. นางสาวพรรณปพร      โคนพันธ์          นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ           ประธานคณะกรรมการ
  2. นางรัชนี                  บุตรราช         เภสัชกรชำนาญการ                                  กรรมการ
  3. นางสาวพัชรี             กาญจนวัฒน์     เภสัชกรชำนาญการ                                  กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

02 มีนาคม 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด