ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินหายใจ ตา และผิวหนัง ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๐ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินหายใจ ตา และผิวหนัง ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๐ รายการ  

           ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Bimatoprost 0.03% eye drop, 3 mL

Budesonide 320 mcg + Formoterol fumarate dihydrate 9 mcg dry powder inhaler, 60 doses

Budesonide 160 mcg + Formoterol fumarate dihydrate 4.5 mcg dry powder inhaler, 120 doses

Desoximetasone cream 0.25%, 300 gm

Dorzolamide 20 mg/mL and Timolol 5 mg/mL eye drop

Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose) 0.3% + Dextran70 0.1% eye drop,0.8 mL

Ipratropium Bromide 0.5 mg + Fenoterol Hydrobromide 1.25 mg Unit Dose Vial for inhaler, 4 mL

Salmeterol xinafoate 25  mcg + Fluticasone propionate 50 mcg Evohaler, 120 dose

Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg Evohaler, 120 dose

๑๐

Sodium hyaluronate 0.18% eye drop, 0.3 mL

 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๒๔,๙๓๐,๓๒๖.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสามร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  27 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐

    เป็นเงิน   ๒๔,๙๓๐,๓๒๖.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสามร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

 

          ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Bimatoprost 0.03% eye drop, 3 mL

1

Bott

5,300

139.00

736,700.00

Budesonide 320 mcg + Formoterol fumarate dihydrate 9 mcg dry powder inhaler, 60 doses

1

Bott

1,500

631.30

946,950.00

Budesonide 160 mcg + Formoterol fumarate dihydrate 4.5 mcg dry powder inhaler, 120 doses

1

Bott

8,900

963.00

8,570,700.00

Desoximetasone cream 0.25%, 300 gm

1

Bott

3,300

620.00

2,046,000.00

Dorzolamide 20 mg/mL and Timolol 5 mg/mL eye drop

1

Bott

7,200

535.00

3,852,000.00

Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose) 0.3% + Dextran70 0.1% eye drop,0.8 mL

32

Tube

5,800

145.52

844,016.00

Ipratropium Bromide 0.5 mg + Fenoterol Hydrobromide 1.25 mg Unit Dose Vial for inhaler, 4 mL

21

UDV

11,000

117.40

1,291,400.00

Salmeterol xinafoate 25  mcg + Fluticasone propionate 50 mcg Evohaler, 120 dose

1

Bott

7,200

395.90

2,850,480.00

Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg Evohaler, 120 dose

1

Bott

3,500

599.20

2,097,200.00

๑๐

Sodium hyaluronate 0.18% eye drop, 0.3 mL

20

UDV

4,400

385.20

1,694,880.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/647 ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดย

    ๔.๑ รายการที่ 1 กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ เนื่องจากถูกกว่าราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด

   4.2  รายการที่ 2 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 315/2559  ลงวันที่ 18 เมษายน 2559

   4.3  รายการที่ 3 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 315/2559  ลงวันที่ 18 เมษายน 2559

   4.๔  รายการที่ ๔ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 249/2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องจากราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  ราคาสูงกว่าราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดเกินกว่า ๑๐๕%

   4.๕  รายการที่ ๕ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 606/2558 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558

   4.๖  รายการที่ ๖ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

   4.๗  รายการที่ ๗ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 317/2559  ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 เนื่องจากราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  ราคาสูงกว่าราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดเกินกว่า ๒๐๖%  

   4.๘  รายการที่ ๘ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 31๖/2559  ลงวันที่ 18 เมษายน 2559

   4.๙  รายการที่ ๙ ราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดตาม

   4.๑๐  รายการที่ ๑๐ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 315/2559  ลงวันที่ 18 เมษายน 2559

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่   ๕๔๙๖ / ๒๕๕๙   ลงวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กลุ่มยาโรคระบบทางเดินหายใจ ตา และผิวหนัง ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๐ รายการ    สำหรับการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

          ๑. นางสาวสุดารัตน์    นเรนทร์พิทักษ์      นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ

                   ๒. นายสุชาติ           บูรพันธ์               นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ

                    ๓. นางสาวพัชรี         กาญจนวัฒน์             เภสัชกรชำนาญการ                           กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

28 กุมภาพันธ์ 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด