ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา) Lenalidomide 25 mg capsule

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Lenalidomide 25 mg capsule

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๑๖,๗๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

    เป็นเงิน ๑,๕๑๖,๗๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Lenalidomide 25 mg capsule

๒๑

cap

๒๕๒,๗๘๗.๕๐

๑,๕๑๖,๗๒๕.๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์(ยา) กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ.๐๐๓๒.๑๒๓/๗๔๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

๔.๑ กำหนดจากราคาตลาด จากการสอบถามราคาจากบริษัทผู้จำหน่าย

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่ ๑๘๑ / ๒๕๕๗ ลงวันที่

๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้แก่

๑.

นางอโนรี

สุระวงศ์

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางสาววรรณิศา      

ทะยะราษฎร์

เภสัชกรชำนาญการ

กรรมการ

๓.

นางสาวภารดี     

ชานุบาล

เภสัชกรปฏิบัติการ                  

กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

20 มิถุนายน 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด