ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา)Acetylcysteine 200 mg powder

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Acetylcysteine 200 mg powder

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

    เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Acetylcysteine 200 mg powder

๑ ซอง

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑.๕๐

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคายาที่จัดซื้อครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์(ยา) กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/๗๓๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่ ๑๗๓ / ๒๕๕๗ ลงวันที่

๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้แก่

๑.

นางสาวอังคณา

กวิวังสานนท์

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางรัชนี        

บุตรราช

เภสัชกรชำนาญการ

กรรมการ

๓.

นางสาวพัชรี      

กาญจนวัฒน์                   

เภสัชกรชำนาญการ                  

กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

17 มิถุนายน 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด