ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อใช้ในกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ในรายการ กล้องส่องตรวจหู คอ จมูก พร้อมระบบถ่ายทอดภาพและบันทึกภาพความละเอียดสูง จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่๒) ด

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อใช้ในกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ในรายการ กล้องส่องตรวจหู คอ จมูก พร้อมระบบถ่ายทอดภาพและบันทึกภาพความละเอียดสูง จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่๒) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปี ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อใช้ในกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ในรายการ กล้องส่องตรวจหู คอ จมูก พร้อมระบบถ่ายทอดภาพและบันทึกภาพความละเอียดสูง จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่๒) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปี ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น
               กล้องส่องตรวจหู คอ จมูก พร้อมระบบถ่ายทอดภาพและบันทึกภาพความละเอียดสูง จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
   
   
 

(นายชลิต ทองประยูร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 

สำเนาถูกต้อง
 
นิตยา สิงห์ษา
(นางสาว นิตยา สิงห์ษา)
เจ้าพนักงานพัสดุ(พนักงานราชการ)
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

04 ตุลาคม 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด