ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Rotigotine Trandermal patch 4 mg/24 hr

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  จัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Rotigotine Trandermal patch 4 mg/24 hr  

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 253,590.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๒ ธันวาคม  พ.ศ. 2559

    เป็นเงิน 253,590.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)    

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Rotigotine Trandermal patch 4 mg/24 hr  

28 Patch

60  

4,226.50

253,590.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

        ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามรายงานการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์(ยา)และกำหนดราคากลางกลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ 1 จำนวน 14 รายการ   รายงานไว้ตามบันทึกข้อความที่ อบ 0032.123/4086  ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  โดยกำหนดที่ราคา 4,226.50 บาท / 28 Patch 

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง 

1. นางรพีภรณ์ เจียรกูล  เภสัชกรชำนาญการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
  2. รายงานการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์(ยา)และกำหนดราคากลาง กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ 1 จำนวน 14 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ อบ 0032.123/4086  ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

 

02 ธันวาคม 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด